29 februari 2012

Ger Koopmans (CDA): schuift probleem van zich af


Tot 20 jaar geleden was het politiek correct om te zeggen dat de integratie van allochtonen in Nederland geslaagd was. Als VVD voorman Bolkestein hier alleen maar vraagtekens bij wilde zetten stak er al een storm van protest op. Vooral bij links inderdaad. Dat is veranderd: het is nu duidelijk dat die integratie een fiasco is. Allochtonen zijn vaker werkloos, vaker arbeidsongeschikt, zitten meer in de bijstand, zijn meer betrokken bij misdaad en hebben een lager inkomen dan autochtonen. Tien jaar geleden kwam er een nieuw fenomeen in zicht: massa immigratie vanuit Oost Europa. Het was weer niet bon ton daar iets negatiefs over te zeggen. Niet bij links (minus SP), maar ook niet bij rechts (minus LPF en later groep Wilders). Het zou zo’n vaart immers niet lopen. Het liep wel een behoorlijke vaart, maar de landelijke politici lieten het gebeuren en namen geen voorzorgsmaatregelen. Dus ontstond er overlast. Wat zegt Ger Koopmans, tweede Kamerlid voor het CDA, vandaag in de krant? Gemeenten hadden de problemen moeten oplossen. Het is het typische Haagse politieke antwoord als de Haagse politiek gefaald heeft: het is ons probleem niet. Laat de gemeenten het maar oplossen. Dus geven we de gemeenten een extra taak maar natuurlijk wel met minder geld.

28 februari 2012

Jan Jaap de Ruiter: strikes (the PVV) again, II

Gaat arabist JJ ook P&W halen?
Maarten Bosma is een politicus van de PVV die een boek heeft geschreven om het PVV gedachtengoed to onderbouwen. Jan Jaap de Ruiter is arabist en hij heeft ook een boek geschreven. Daarin wil hij de PVV een moreel lesje leren. Via een lang gerekte kritiek op Maarten Bosma. JJ citeert in zijn boek Bosma’s opvattingen en zet dan uiteen waarom die opvattingen niet deugen. Een beetje houtje-touwtje redeneringen; bij de borrel bedacht. JJ vermeldt niet dat er al vele negatieve recensies over Bosma verschenen zijn. Zelf heb ik ook al eens geschreven over de onhoudbaarheid van (Bosma’s en dus) PVV stellingen, bijvoorbeeld de stelling dat het christendom in essentie tolerant en de islam in essentie gewelddadig is. Ik citeer mijzelf: “Het oude testament is qua toon even gewelddadig als de koran. Het doden van niet gelovigen en het misbruiken van vrouwen wordt in het oude testament evenzeer aanbevolen als in de koran. (…) Koran of bijbel maakt wat dat betreft weinig verschil.”  Qed, zou ik zeggen, maar JJ keuvelt maar door, waarbij onder anderen Jean Jacques Rousseau, Cort van der Linden, Adolf Hitler, Filips de Goede en de moefti van Jeruzalem zonder aanwijsbare reden als bladvulling dienen. Dit dan in de internetversie van het boek. Wie weet wie of wat er in de boekversie nog allemaal bij gehaald worden. Over drie nachtjes weten we het.

26 februari 2012

Matthijs van Nieuwkerk

De frontman van het populaire televisieprogramma De Wereld draait door (DWDD) krijgt in mijn lijfkrant opvallend veel kritiek de laatste tijd. Hij geeft zijn gasten te weinig ruimte, hij laat zijn gasten niet uitspreken, is zelf te vaak aan het woord, is ijdel, de items duren te kort. Er zijn ongetwijfeld nog meer kritiekpunten te noemen, zoals dat de interviews niet ‘diep’ genoeg gaan, dat Matthijs van Nieuwkerk zijn gasten te veel één kant opduwt. Misschien zal hij ook wel te veel verdienen. Al die kritiekpunten deel ik. Toch, in de avond ergens tussen half acht en acht uur, als ik wacht op het het NOS-journaal (dat ik ook al zo haat en liefheb tegelijkertijd) kan ik de verleiding niet weerstaan DWDD aan te zetten. Voor mij is DWDD met Matthijs van Nieuwkerk het ideale format. Daarom vind ik Van Nieuwkerk een goed mens en hoort hij hier niet thuis, maar daar

24 februari 2012

Jan Jaap de Ruiter: strikes again, I

JJ wil ook zo'n bekende Arabist worden
Jan Jaap de Ruiter was in het begin van dit jaar een van de hoofdrolspelers van een relletje in de nationale media. Sommige van mijn bestuurders vinden het niet prettig als ik nog eens de reden van dat relletje uitleg en dus, fijngevoelig als ik ben, doe ik dat niet. Wel kan ik verwijzen naar een aan de universiteit gelieerde site die dat wel doet. Kijkt u even daar. OK, weet u het weer? Boze tongen beweerden dat de Ruiter dit relletje zelf had veroorzaakt om zijn nieuwe boek over de PVV onder de aandacht te kunnen brengen. Mijn tong behoorde daar overigens niet bij: ik kon me niet voorstellen dat iemand over de rug van een tamelijk weerloos iemand de aandacht op zichzelf wilde vestigen. Maar dat boek komt er wel, u hebt immers net tijdens uw uitstapje zelf de aankondiging gezien. Als ik een voorlopige internetversie van het boek mag geloven, wordt het een langgerekte boekbespreking van het boek van Maarten Bosma. Maarten Bosma? Ja, inderdaad Tweede Kamerlid voor de PVV die het verschil niet kent tussen een valse munter (iemand die misschien wel mooie munten maakt, maar helaas zelf vals is) en een valsemunter (iemand die valse bankbiljetten in omloop brengt). Dat voorspelt niet veel goeds over Bosma, maar vooral niet over De Ruiter die Bosma net zo serieus neemt als sommige moslims de Koran. Te serieus dus. Soms wordt te serieus echter toch nog lachen. Zeker als er geen editor over de internetversie heen gegaan is, wordt het boek van Jan Jaap schuddebuiken. We zullen het zien: nog maar zeven nachtjes slapen.

23 februari 2012

Topeconomen

Topeconomen aan de grond
Vandaag kwam er een pamflet over de huizenmarkt uit van 22 economen die door alle media die er over berichtten topeconomen werden genoemd. Topeconomen, wat zijn dat? Hoeveel daarvan kunnen er in een klein land als Nederland zijn? 22? Zou kunnen, maar op het lijstje van 22 staan een aantal economen die ik ronduit dom, kortzichtig en/of zelfingenomen vind, maar er staan ook een paar, laten we zeggen bekwame economen op. Geen van de economen op het lijstje zal het tot een Nobelprijs brengen. In zoverre zijn het dus geen topeconomen. Waarom moesten al die 22 economen op het lijstje? De initiatiefnemers dachten waarschijnlijk dat als ze veel economen op het lijstje zouden zetten, de aanbevelingen overtuigender zouden zijn. Economen zijn het immers nooit met elkaar eens. Dan hadden ze natuurlijk beter alle economen van Nederland op het lijstje kunnen zetten,want nu zijn er vast nog wel een paar ‘topeconomen’ te vinden die het toch niet met de 22 topeconomen eens zijn. Kunnen ze weer opnieuw beginnen.

22 februari 2012

Wim Drees en Wim Kok: medeplichtig aan oorlogsmisdaden?

Deze week werd bekend dat de regering Drees begin jaren 50, oorlogsmisdaden door Nederlandse militairen in Indonesië tijdens de zogeheten politionele acties begaan, bewust in de doofpot had gestopt. Die oorlogsmisdaden waren gestimuleerd door de carte blanche die commandanten ter plaatste hadden gekregen. De beruchte commandant Raymond Westerling blijkt veel standrechtelijke executies te hebben uitgevoerd. Er is nooit iemand voor gestraft. Westerling werd als commandant benoemd, omdat bekend was dat hij een harde was. Dat was veertig jaar later met Thom Karremans anders. Deze werd ruim veertig jaar na de politionele acties als overste voorgedragen voor de VN-missie naar Srebenica, hoewel zijn superieuren hem niet stress bestendig vonden. De toenmalige regering, onder leiding van minister president Wim Kok, nam die voordracht over. De rest is geschiedenis. Door het laffe gedrag van Karremans werden in juli 1995 duizenden mannen vermoord. Voor wreed (Westerling) of  laf (Karremans) gedrag begaan namens de Nederlandse regering heeft geen bewindsman zich ooit justitieel hoeven te verantwoorden.

21 februari 2012

Academische topgraaiers of toptrekkers, II

Er zijn zo veel ‘te hoog’ betaalde hoogleraren op een kleine universiteit omdat er daar ook maar weinig echte toppers zijn. Dat is een kwestie van statistiek. Dus als een toponderzoeker vertrekt, valt een onevenredig groot deel van het onderzoek en het daarbij horende budget weg. Dus dreigen die hoogleraren ook echt met vertrek en krijgen ze als reactie van hun bestuurders een salaris dat vrijwel aan geen andere universiteit wordt betaald. Tegen de drie ton in sommige gevallen. Is het ethisch van die hoogleraren om van hun onmisbaarheid gebruik te maken? Tsja. Niet als je publiekelijk mensen oproept tot bescheidenheid, een sober leven en solidariteit en dienstbaarheid aan anderen. Maar of deze hoogleraren dat doen, weet ik natuurlijk niet. Want de zogenaamde wopt lijsten vermelden geen namen.

20 februari 2012

Frans Timmermans en Job Cohen (beiden PvdA): ook gij Brutus

De ‘uitgelekte’ e-mail die Frans Timmermans verleden week aan PvdA partijleider Job Cohen stuurde over de politieke lijn van de partij blijkt dus de dolkstoot te zijn die de politieke dood van Cohen heeft veroorzaakt. Cohen was nog niet vertrokken of hoofd vaagspreker van de PvdA, Felix Rottenberg, bestempelde Timmermans in DWDD als een ‘bekwame’ opvolger van Cohen. Dat moest er nog bijkomen. De man die rond 2004 een al bij voorbaat verlepte Europese grondwet tot een groots product bestempelde; die toen die grondwet door de Nederlandse bevolking massaal werd uitgespuwd gewoon op het pluche mocht blijven zitten; die zelfs ondanks zijn wanbegrip van wat er in Europa goed en vooral wat fout is, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, oftewel ‘minister voor Europese Zaken’ mocht worden; enfin, Frans Timmermans dus, die ook nog eens subtiel de dolk in de rug van Cohen aanbracht, mag van Rottenberg de nieuwe partijleider worden. Emiel Roemer kan in zijn nopjes zijn als Timmermans inderdaad partijleider wordt. Net als de PVV overigens die er onlangs nog voor zorgde dat Timmermans geen fraaie Europese functie kreeg toegeworpen. Wij begrijpen nu waarom: voor de PVV is Frans Timmermans in de Tweede Kamer oneindig veel meer waard als kop van Jut dan als hij ergens ver weg in het bureaucratische Europa mensenrechten verdedigt.

19 februari 2012

Academische topgraaiers of toptrekkers, I

Het is bekend dat veel bestuurders van universiteiten een hoger inkomen per jaar verdienen dan de wetgever goed vindt. De wetgever kan er niet veel aan doen als die bestuurders vinden dat ze recht hebben op meer, want universiteiten zijn in hoge mate zelfstandig. Het enige dat de wetgever afdwingt is dat de universiteiten in hun jaarverslag melding maken van de functionarissen die meer verdienen dan het wettelijk maximum. Dit is vastgelegd in de zogenaamde Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (wopt). Dankzij deze wopt kunnen we nu ook nagaan of er naast de bestuurders nog anderen zijn die te veel verdienen aan universiteiten. Die zijn er. Ik heb de jaarverslagen van vorig jaar doorgeploeterd en vond daar in totaal 20 hoogleraren met een voltijdse aanstelling die een inkomen boven het wettelijk maximum hebben. Dat valt dus misschien nog wel mee (al kan ik er een paar over het hoofd hebben gezien), maar als je ziet hoe dit aantal over de universiteiten verdeeld is, valt wel iets op. Op de eerste plaats betalen de meeste universiteiten geen enkele voltijdse hoogleraar meer dan het wettelijk maximum. Er zijn maar vier universiteiten waar men te veel betaalt. Bekijk het volgende lijstje:

universiteit
omvang wetenschappelijk personeel
hoogleraren met ‘te hoog’ inkomen
1
1000
8
2
2400
5
3
1400
4
4
1900
3

De universiteiten heb ik maar niet bij naam genoemd, want voor je het weet krijg je overbezorgde bestuurders aan de lijn. Wel heb ik het aantal personeelsleden dat zich met de wetenschap bezighoudt bij de instelling vermeld. Opvallend is dat de universiteit met het minste aantal personeelsleden de meeste ‘over the top’ inkomens telt. Hoe komt dat? Zijn hoogleraren aan een kleine universiteit meer geneigd te graaien? Of, wordt er juist door een kleine universiteit meer aan de goede hoogleraren getrokken? Valt die hoogleraren iets te verwijten dat ze op een lucratief aanbod ingaan, met andere woorden, zijn ze slecht omdat ze hun goed zijn uitbuiten? Of ‘dwingen’ ze de universiteit hen te veel te betalen? Zijn ze dus echt graaiers? Te veel vragen voor één keer. Antwoorden later.

18 februari 2012

Halbe Zijlstra: Jupiter of rund?

Halbe Zijlstra is staatssecretaris van Onderwijs en de verantwoordelijke bewindsman voor de financiering van het hoger onderwijs. Die financiering gebeurt mede op basis van het aantal behaalde diploma’s. Hoe meer studenten er slagen voor hun laatste examen, vaak de afstudeerscriptie, hoe meer geld de instelling voor hoger onderwijs krijgt. Voor docenten is er daarom alle reden om een  eindscriptie van een student die zij begeleiden op enig moment goed te keuren. Definitief afkeuren van een scriptie betekent immers dat de student niet afstudeert, zodat de opleiding het geld voor het diploma misloopt. Minder geld betekent minder formatieplaatsen, en kan zelfs tot ontslagen leiden. Bijvoorbeeld van die docenten die scripties afkeuren. Een opleiding van de Haagse Hogeschool nam dit systeem zo letterlijk, dat begeleiders voor scripties alleen betaald werden als de student het diploma haalde. Geheel dus in overeenstemming met de geest van het systeem van Halbe Zijlstra. Waarom werd Halbe dan zo boos toen hij hier van hoorde (“dit kan echt niet”)? Vindt hij dat het bedenken van domme dingen alleen aan hem is voorbehouden (Quod licet Iovi non licet bovi)? Of gaat hij de financiering per diploma afschaffen? Nee hoor: opleidingen krijgen te maken met strenger toezicht door de onderwijsinspectie. Die inspectie krijgt er tien man bij van de staatssecretaris en die tien man moeten kennelijk alle eindscripties van het Nederlandse hoger onderwijs mee gaan lezen. Wij doen een hele grove schatting. Per jaar worden er misschien 50.000 eindscripties in het hoger onderwijs geschreven, dus 5.000 per nieuwe inspecteur, dat is ongeveer 100 per week. Dat is 20 scripties per werkdag, en dus ruim twee scripties per uur. Halbe Zijlstra: Iovi of bovi?

16 februari 2012

Frans Timmermans (PvdA): over het PVV-meldpunt


Eind 2003 schreef ik in het Financieele Dagblad dat na de uitbreiding van de EU het waarschijnlijk was dat de arbeidsmigratie vanuit Oost Europa naar West Europa aanzienlijk zou toenemen. Letterlijk schreef ik: “door naar West Europa te migreren, kunnen de Oost Europeanen hun inkomen met een veelvoud laten toenemen. Je moet wel erg veel van je land en je taal houden om zo’n gigantische welvaartsstijging niet te willen incasseren.” Maar als in Nederland de lonen niet gaan dalen, zo schreef ik verder, zal er voornamelijk een druk op het stelsel van sociale zekerheid gaan ontstaan: of immigranten uit Oost Europa of mensen die door immigranten uit hun werk worden geduwd, komen in een uitkering terecht. Ik rekende uit dat dat de staat 6 miljard euro zou kunnen kosten. Frans Timmermans (PvdA) reageerde met een ingezonden brief. Hij schreef: “in een werkelijk verbluffende mengelmoes van onwaarheden over Europees recht en lagere school rekenwerk, rekent Harrie Verbon (…) uit wat er gebeurt als Nederland de grens niet sluit voor Poolse werknemers”. Timmermans beweerde vervolgens dat er niet zo veel Polen zouden komen en dat die paar die dan wel zouden komen zeker geen bijstandsuitkering zouden krijgen.  We weten nu dat er ruim 300.000 Oost Europeanen in Nederland verblijven en dat inmiddels vijf procent daarvan een uitkering krijgen. Wie heeft daar last van? Henk en Ingrid (maar ook, kunnen we toevoegen, Ahmed en Fatima). De mensen op of dicht bij de onderkant van de arbeidsmarkt die merken dat ze nog meer uit de markt worden gedreven door de immigratie van laaggeschoolden uit Oost Europa. Frans Timmermans vindt het beschamend en treurig dat Premier Rutte er voor kiest te zwijgen over het beruchte PVV-meldpunt. Timmermans heeft helemaal geen last van de immigranten uit Oost Europa. Daarom vindt hij het niet goed dat mensen die wel problemen zien (Henk, Ingrid, Ahmed en Fatima) klagen over die problemen. Timmermans heeft immers steeds gezegd heeft dat die problemen niet kunnen ontstaan. Dus kun je er ook niet over klagen.
 

15 februari 2012

Marcel de Vries

Je zult tegenwoordig maar Marcel de Vries heten en ‘iets’ doen met geld. En er zijn er heel wat, bosjes Marcellen de Vries, die account manager zijn, of gewoon manager zonder meer. Het maakt niet uit, de eerst komende maanden zijn ze besmet, omdat iedereen denkt dat ze die andere Marcel de Vries zijn, die met de semi-belastinggelden van zijn werkgever Vestia speculeerde op een rentestijging. Die niet kwam. Waardoor hij, maar natuurlijk vooral Vestia voor 2 miljard (het schijnt echt 2 miljard te zijn, niet 2 miljoen, of 20, of 200 miljoen, wat al erg genoeg was geweest) euro het schip in ging. Achteraf praten is natuurlijk altijd makkelijk, maar waarom had niemand door (behalve misschien De Vries zelf, maar misschien hij ook wel niet) dat het hoofd treasury & control van Vestia zat te speculeren? Waar waren de accountant, de toezichthouder, de baas (Erik Staal) en de banken? Het blijkt toch steeds weer mogelijk dat een of andere dommerik of slechterik ongehinderd een krankzinnig financieel plannetje kan bedenken, terwijl geen van de betrokkenen door heeft dat het krankzinnig is. De accountant (KPMG) heeft al gezegd dat het zijn schuld niet is (KPMG had netjes de getalletjes opgeteld en het klopte). Toezichthouders worden meestal dik betaald om een paar uurtjes per jaar gezellig met elkaar te zitten dommelen boven de stukken die ze niet gelezen hebben (of gewoon niet begrijpen). Erik Staal was druk met de bouw van zijn nieuwe villa op Bonaire en de banken, inclusief onze nationale ABN/AMRO wilden kennelijk wel weer eens een poot uitdraaien van een semi-sociale organisatie.

09 februari 2012

Dirk Scheringa: wil eerherstel

Dirk en Gerrit als humoristisch duo
Opeens was hij er weer, Dirk Scheringa. In Pauw en Witteman, nu een week geleden. De Anton van der Waals van de bankwereld, denken velen. Behalve Dirk zelf, natuurlijk. Hij ziet zichzelf als een slachtoffer, geen dader en wil dan ook in ere hersteld worden. Misschien denkt hij wel zoiets als: “Als mijn vroegere partner in crime Gerrit Zalm ongestraft, en namens de Nederlandse staat, voor miljoenen en misschien wel voor miljarden euro’s speculatiepolissen mag verkopen aan een niet al te slimme bestuurder van een woningcorporatie, waarom moet ik dan boeten voor die paar woekerpolissen (“nog geen 5 procent van de markt “) die ik verkocht heb?” Daar zit natuurlijk wat in. Als Gerrit, de Maurice Papon van de bankwereld, er mee weg komt dat hij eerst samen met Dirk wurgcontracten verkocht aan onwetende gezinnen en nu toestaat dat met Nederlands publiek woningbezit wordt gespeculeerd, waarom moet Dirk dan zo hard boeten? Er is veel onrecht op de wereld. Van Dirk moet de rechter nu gaan uitmaken of hem te veel onrecht is gedaan. Dat het slecht met hem gaat kan overigens niet gezegd worden. Hij kan zich immers al weer een van de duurste advocaten van Nederland veroorloven, zo bleek tijdens Pauw en Witteman.

02 februari 2012

Bestuurders

In De Volkskrant special over bestuurders in de (semi-) publieke sector (28 januari jl) werden twee soorten bestuurders beschreven. Laten we zeggen, het goede en het slechte type. Ik prijs mij natuurlijk gelukkig dat ik, werkzaam in de onderwijswereld, alleen het goede type ken. Die gelukkige ervaring beschrijf ik elders. Dat slechte type is er natuurlijk ook. Daar lezen we over in de krant. Hij is een bureaucraat, iemand die regels kent en bedenkt. Hij weet wat goed is voor de organisatie. Dus gebeurt het zoals hij het bedenkt. Hij bedenkt de normen waar het werk aan moet voldoen. Het personeel heeft zich daar aan te houden; een eigen mening wordt niet op prijs gesteld, maar in ieder geval genegeerd. Bovendien, het personeel heeft heel veel profijt van zijn visie. Hij is immers een imperiumbouwer, iemand die aan het hoofd wil staan van een grote organisatie, met een bij de omvang passend salaris. Hoe groter hoe beter. Dus komen er ‘filialen’ elders, desnoods in het buitenland. Er komen allerlei instituten, want ook als die niets met het werk op de werkvloer te maken hebben, straalt het prestige af op de instelling en dus op het personeel. Dat personeel mag dus zijn zegeningen tellen. Gelukkig blijven mij dit soort zegeningen bespaard.

01 februari 2012

Ik als bestuurder


Afgelopen weekend stond er in De Volkskrant een special over bestuurders in de (semi-) publieke sector zoals het onderwijs en de zorg. Door de schaalvergroting zijn de bestuurders steeds meer professionele bestuurders geworden die meer weten van managen dan van les geven of patiënten verzorgen. De krant maakte er een het-kan-vriezen-het-kan-dooien verhaal van. Een manager is ook maar een mens die onder voortdurende druk staat van de politiek, de (sociale) media en zijn/haar eigen medewerkers. Dan kun je fouten maken. De manager is geen machtswellusteling, kortom, maar eerder slachtoffer. Zijn bestuurders dus geen slechte mensen zoals wij, professionals, altijd geneigd zijn te denken? Twijfel. Zelf ben ik meer dan 15 jaar geleden ook nog eens bestuurder geweest . Van een vakgroep op mijn universiteit. Een typische sandwichmanager dus. Het faculteitsbestuur boven me en de vakgroepleden onder me. Zodra je iets te zeggen hebt komen er mensen op je af die wat van je willen. Zo waren er leden van mijn vakgroep die zichzelf zo goed vonden dat ze minder onderwijs wilden geven, een hoger salaris wilden, een hogere functie, een grotere kamer, andere collega’s. Anderen voelden zich zo oneerlijk behandeld dat ze een advocaat op mij afstuurden om een gouden handdruk te regelen. Deze ‘ondergeschikten’ waren een minderheid in de vakgroep, maar wel vaak bij mij in de buurt te vinden. Het werden geen vriendschappen voor het leven. Toen mijn baan als bestuurder erop zat, zag ik ze niet meer. Ze waren het volgende slachtoffer aan het bewerken. Het kan dus: de manager als slachtoffer.