14 maart 2018

Odile Heynders (cultuurprof Tilburg): wil alleen censuur van anonymi?


Voor ons is mevrouw professor Heynders een ondoorgrondelijk raadsel. Zij is letterkundige, maar toch wil zij sommige letters verbieden, namelijk letters die haar niet welgevallige meningen uitspreken. Die moeten verwijderd worden, er moeten excuses voor die letters worden aangeboden, enzovoorts. Censuur, zelfs in een academische omgeving, vindt zij geoorloofd. Haar universiteit vindt dat overigens prima, want zij wordt op de website van de universiteit als een soort vrouwelijk rolmodel gepresenteerd. Kennelijk wordt zij gezien als een behoeder van de ‘juiste’ meningen, welke dat dan ook moge zijn. Wat zijn dan precies de juiste meningen, of, omgekeerd, wat zijn de verkeerde discussies die mevrouw Heynders, met steun van haar bestuurders, wil bevorderen, respectievelijk, verwijderen? Met grote ijver probeer ik haar visie op discussies die van haar wel of juist niet mogen te achterhalen. Vinden we misschien in dit interview met professor Heynders een stukje van de legpuzzel? Zij zegt ongeveer het volgende: “Veel mensen die op het internet aan discussies meedoen, gebruiken schuilnamen. Dat is een hele slechte strategie wanneer je in een openbare ruimte als het internet moeilijke ethische, sociale of politieke zaken bediscussieert. Zelfs als we het met elkaar oneens zijn, kunnen we een fantastische discussie hebben, maar dan moet ik wel weten met wie ik de discussie voer.” Brengt dat ons verder in onze zoektocht naar de kennelijke voorkeur voor censuur van mevrouw Heynders? Nee, helaas niet. Bij het geval waar mevrouw Heynders om censuur vroeg, was degene met wie ze had kunnen discussiëren bekend, maar ze wilde met die persoon helemaal niet discussiëren. Integendeel, ze wilde dat anderen de haar niet welgevallige mening verwijderden. Kortom, de waarheid van professor Heynders blijft vooralsnog fictief. We blijven haar echter volgen en eens kan de puzzel gelegd worden.

12 maart 2018

Harrie Verbon (docent en emeritus UvT): Colleges over de EvO, V

College 5 in de cursus over de economie van de overheid (zie voor het begin van de colleges 1, 2, 3 en 4) gaat over de ‘houdbaarheid’ van overheidsschuld, dat wil zeggen, het gaat over de vraag wanneer overheidsschuld zodanig uit de hand loopt, dat de schuld niet meer gefinancierd kan worden. Het is overigens niet altijd duidelijk wat overheidsschuld is. Neem het geval van Noorwegen. Volgens de officiële statistieken bedraagt de overheidsschuld in dat land ongeveer 30% van het nationaal inkomen, maar de overheid van Noorwegen heeft ook een oliefonds dat zelfs nog groter is dan de schuld. Dus eigenlijk heeft de overheid van Noorwegen een vermogen in plaats van schuld. Nederland heeft een schuld van minder dan 60%, maar heeft de aardgasopbrengsten meestal gebruikt om de lopende uitgaven van de overheid mee te financieren. Nederland heeft dus niet, zoals Noorwegen per saldo, een vermogen. Toch heeft de Nederlandse overheid ook bezittingen die geld waard zijn: gebouwen, bedrijven en natuurlijk zijn er grote pensioenfondsen in Nederland die garant staan voor belastingopbrengsten in de toekomst. Dit soort ‘vermogen’ wordt echter gewoonlijk niet afgetrokken van de overheidsschuld. Er zit dus wat willekeur in de meting van de overheidsschuld van een land. De ‘echte’ schuld kan lager zijn dan de gemeten schuld, maar ook hoger (zie Griekenland). In het vervolg gaan we er echter van uit dat de overheidsschuld goed gemeten kan worden en we stellen dan vast dat heel veel overheden in de wereld permanent een schuld hebben, soms zoals in Japan van zelfs meer dan 200%! Waarom gaan dan niet al die overheden op een gegeven moment failliet, zoals Griekenland bijna overkwam rond 2010? Daar gaan we het dus over hebben: begin hier voor dit college.

08 maart 2018

Jan Peter Balkenende (v/m CDA-MP): normloos

Ergens in 1997 toen het CDA stuurloos en reddeloos was, onder meer door het optreden van de afgezwaaide premier Ruud Lubbers, leerde ik Jan Peter Balkenende kennen. Het was in de programcommissie van het CDA waar we toen beiden inzaten. Ik was voorzitter en hij was secretaris van de subcommissie financiën. Ik vond hem nogal onbeduidend: hij had nooit eigen ideeën, hij luisterde en gaf slechts samenvattingen van wat er besloten was. Althans, dat deed hij als er een duidelijke consensus was. Anders keek hij opzij en deed niets. Het leek domheid, maar het was politieke sluwheid. Hij wachtte af tot hij zag in welke richting de hazen liepen en dan volgde hij. Over afwijkende hazen zweeg hij. Hij liet het aan anderen over om beslissingen te nemen; de specialiteit van JP was het kiezen van de juiste partij. Dit opportunisme ergerde mij mateloos en in 1997 kon ik niet bevroeden dat hij daar minister-president mee kon worden. Maar het kon, zoals we nu weten. Zijn belangrijkste daad als MP was dat hij zijn naam leverde aan het beperken van topinkomens in de semi-publieke sector: de Balkenende-norm. Verder heeft het MP-schap hem later interessante posities opgeleverd, waaronder recent commissaris van de ING-bank. Deze bank is dankzij de Nederlandse overheid, en dus de belastingbetaler, de kredietcrisis doorgekomen. De ING-bank zou dus wel enigszins schatplichtig aan de Balkenende-norm mogen zijn. Gelukkig maar dat JP er als commissaris bij zit om zijn norm in de gaten te houden. Niet dus, want topman Hamers van de ING krijgt er gewoon 50% bij (z)onder het toeziend oog van JP. Hij had natuurlijk al gezien hoe de hazen liepen in de raad van commissarissen bij de ING. Dat was niet in de richting van de Balkenende-norm.

26 februari 2018

Harrie Verbon (docent en emeritus UvT): Colleges over de EvO, IV

We gaan het in oze colleges over de economie van de overheid nu eens hebben over migratie. Daar hebben we het natuurlijk al eerder over gehad op dit blog (bijvoorbeeld hier), maar nu gaan we het verhaal aan studenten vertellen. Dat verhaal vertel ik al twintig jaar. Toen ik er net mee begon, werd mij nog wel eens gevraagd wat migratie met de overheid en/of overheidsbeleid te maken heeft. Nu wordt me dat nooit meer gevraagd: het is iedereen duidelijk dat het op een of andere wijze reguleren van migratie een taak van de overheid is. Maar welke overheid? De nationale, of de Europese overheid? Opvallend is dat de overheden zelf het daar ook niet over eens zijn, zie bijvoorbeeld hier hoe Europese bestuurders elkaar in de haren vliegen. Niet zo verwonderlijk overigens, want migratie is niet een happy-news show, zoals wel eens wordt gesuggereerd. Lees bijvoorbeeld eens dit manifest, waarin wordt beweerd dat we de grenzen moeten open zetten voor immigranten, inclusief vluchtelingen, “omdat de open samenleving de beste kansen op vrede en welvaart biedt”. Lees ook eens wie dit manifest ondertekend hebben, allemaal vertegenwoordigers van de intellectuele en culturele elite, waaronder onze eigen niet zo consistente Odile Heynders. Dit zijn mensen die niet hoeven te concurreren met immigranten, die ook niet naast een asielzoekerscentrum wonen, die kortom geen enkele last hebben van immigranten, en die dan denken dat anderen er ook geen last van kunnen hebben. Enfin, het verhaal dat wij in dit college gaan vertellen is dat immigratie gepaard gaat met plus- en minpunten, en dat er ook situaties denkbaar zijn dat er geen pluspunt te bekennen valt. Situaties derhalve waarin de “open samenleving” helemaal geen garantie op welvaart biedt (begin hier voor deel I van dit college).

21 februari 2018

Odile Heynders (cultuurprof UvT): beveelt lezerscursus aan, kan zelf niet goed lezen

Wij hebben het onlangs nog gehad over deze hoogleraar cultuurstudies in Tilburg. Zij wil het pornografische werk van Markies de Sade niet verbieden, maar wil wel dat een tamelijk onschuldige column van uw dienaar wordt verboden. Dat laatste werd in een door haar ondertekende open brief gevraagd, zo niet geëist. Ik vind het overigens prima dat De Sade niet verboden wordt, al ben ik zeker niet van plan zijn werk te gaan lezen. Mevrouw Heynders leest De Sade kennelijk wel en waarschijnlijk ook beter dan een column van ongeveer vijfhonderd woorden (zie hier voor een uitgebreide uitleg dat Heynders c.s. in de gewraakte column voornamelijk dingen heeft gelezen die er niet stonden). Maar kijk, een paar weken nadat gebleken is dat mevrouw Heynders moeite heeft een column zorgvuldig te lezen, verschijnt er van haar een stukje waar in de kop wordt vermeld “dat het belangrijk is dat, in een tijd waarin de journalistiek in een crisis verkeert, men kritisch leert te lezen.” Lees met mij (in mijn vrije vertaling) wat Heynders schrijft: “Lezers – ik neem onze studenten als voorbeelden – moeten leren hoe om te gaan met bronnen die al dan niet op het internet staan en ze moeten leren hoe ze de vele soorten kennis en informatie kritisch moeten interpreteren, (…) want het is moeilijk – we zien hoe studenten hiermee worstelen – om relevante inzichten hieruit af te leiden.” Interessant! Ik zie, in tegenstelling tot mevrouw Heynders voor mijn geestesoog geen studenten “worstelen”, maar ik zie haarzelf worstelen met 500 woorden die haar woede opwekken, “bringing a new kind of hysteria to the debate” om mevrouw Heynders nog maar eens te citeren.

20 februari 2018

Harrie Verbon (docent en emeritus UvT): Colleges over de EvO, III


Na de carnavalsvakantie staan de studenten natuurlijk weer te trappelen om colleges in de Economie van de Overheid (EvO) te volgen. Dit is het derde college, zie hier voor de eerste twee colleges. Dit derde college gaat over hoe er gestemd wordt in de EU, namelijk door het Europees Parlement (EP), door de Raad van de Unie (RU), en door de kiezers. Als je er even over nadenkt (maar deskundigen hebben daar lang over nagedacht), kom je al gauw tot de conclusie dat de beslissingsmacht van het EP betrekkelijk gering is, alhoewel iets groter dan pakweg 30 jaar geleden. Het EP kan wetten goedkeuren of afkeuren, maar wetten voorstellen kan niet. Dat kan alleen de Europese Commissie (EC). De EC is niet rechtsreeks gekozen. De RU (zeg maar de EU ministers van een bepaald beleidsterrein) kan ongeveer hetzelfde als het EP, maar heeft toch impliciet meer macht. De vertegenwoordigers van de lidstaten zijn immers verantwoording schuldig aan hun eigen parlementen en die weer aan hun kiezers. De leden van de RU hebben er dus belang bij EU-beleid te blokkeren dat niet goed bij hun eigen kiezers valt. Via nationale verkiezingen heeft een kiezer dus misschien meer invloed op het Europese beleid dan via de verkiezingen voor het EP. Als dat zo is en als de kiezer Europese zaken belangrijk genoeg vindt, zal zij er belang bij kunnen hebben voor een partij te kiezen met extreem anti- of pro-Europese opvattingen. Meer weten? Begin dan hier.

19 februari 2018

Carel Stolker (Rector RUL): laat Cleveringa zich in zijn graf omdraaien

Onlangs mocht Carel Stolker in een bewerking van zijn diësrede zichzelf op de borst kloppen op de opiniepagina van De Volkskrant. In dat stuk beweert hij pal te staan voor de verdediging van de vrijheid van meningsuiting aan de RUL (hoewel hij zegt te begrijpen waarom men vraagt om in te grijpen in de uitlatingen van Leidse opiniemakers!). Twee keer noemt Stolker in zijn stuk Cleveringa. Professor Rudolf  Cleveringa (1894-1980) die in 1940 bij het begin van de Duitse bezetting hoogleraar was aan de universiteit van Leiden en protesteerde toen een Joodse collega door de Nazi’s werd ontslagen. Op 26 november 1940 hield hij een rede, waarin hij protesteerde tegen dit ontslag. Hij was dus een moedig man. Om hem te eren wordt ieder jaar op 26 november de Cleveringa-rede uitgesproken. In 2015 mocht Piet-Hein Donner van Stolker deze rede houden. Piet Hein Donner was de moralist die waarschuwde voor de uitsluiting van Nederlanders die de islam belijden, die afkerig was van islamkritiek, zoals die door Wilders werd en wordt gegeven. Wij weten dat hij ook de man was die zijn principes tijdelijk buiten werking stelde, om een van de meest prestigieuze openbare functies in Nederland in de wacht te slepen, namelijk vicevoorzitter van de Raad van State. Hij nam deel aan een kabinet dat ‘gedoogd’ werd door Wilders. Toen de oorlog voorbij was (ofte wel, toen het ‘gedoogkabinet’ was gevallen) en Donner zijn mooie baan had gekregen, kon Donner weer de oude moralist uithangen. Stolker die mooie sier met Cleveringa maakte in zijn diësrede liet de opportunist Donner op de Cleveringa-leerstoel plaats nemen. Als Cleveringa het CV van Donner onder ogen zou kunnen krijgen, zou hij zich in zijn graf van schaamte voor zijn rector omdraaien.

15 februari 2018

Ruud Lubbers (1939-2018); politieke reus, wetenschappelijke dwerg

Ruud Lubbers, de grote CDA-man van de jaren 80 en begin jaren 90, gaf de beste jaren van zijn leven aan de Nederlandse politiek, maar zadelde Europa met slechte begrotingsafspraken op. Door zijn wispelturig gedrag vlak voor zijn terugtreden in 1994 had hij bovendien een groot aandeel in de grote electorale terugval van het CDA. Het CDA raakte vervolgens zo in paniek dat ze iedereen die misschien een belofte leek, binnen de gelederen probeerden te krijgen. Zo dacht het CDA dat ik precies paste bij het gedachtegoed van de partij en, zonder heel erg gelovig te zijn, dacht ik dat eigenlijk ook. Dus werd ik lid van het CDA en ik werd direct de commissie ingeduwd die het programma opstelde voor de verkiezingen van 1998. Daar zat ook de toen nog onbekende Jan-Peter Balkenende, een opportunist pur sang, die in 2002 vanuit het niets naar grote politieke hoogte steeg. Enfin, terug naar Lubbers. Na al zijn mislukte pogingen na 1994 om een internationale topfunctie te bemachtigen, werd hij in 1995 hoogleraar globalisering aan mijn universiteit en in de vakgroep waar ik toen voorzitter van was. Zijn benoeming werd mij van hogerhand opgedrongen, maar ik vond die voor de universiteit beschamend, want Lubbers was overduidelijk geen wetenschapper. Voor Lubbers zelf vond ik dit hoogleraarschap vernederend. Hij, de politieke reus van weleer, was opeens omgetoverd in een wetenschappelijke dwerg. Ik had weinig contact met hem, maar op een gegeven ogenblik, toen ik inmiddels in de programmacommissie van het CDA zat, bood hij mij zijn diensten aan. Ik heb er geen gebruik van gemaakt, ongemakkelijk als ik me voelde over zijn hoogleraarschap. Eigenlijk was ik opgelucht toen hij in 2001 alsnog zijn hoge topfunctie bemachtigde. Daar werd hij in feite het eerste slachtoffer van een #metoo-campagne.

14 februari 2018

Odile Heynders (cultuurprof UvT): wil geen censuur en bepleit het toch


Zij is hoogleraar cultuurstudies in Tilburg en houdt zich bezig met de bestudering van literatuur. Zij vindt het pornografische werk van Markies de Sade een “almost impossible read”, maar het moet toch niet verboden worden, want zo schrijft zij, “het geeft enig inzicht in de geestesgesteldheid en het misdadig gedrag van mensen als Joseph Fritzl of Marc Dutroux (…)” (mijn vertaling). Dat is een vreemde opvatting. Waarom zou je pornografisch werk moeten lezen om verknipte breinen te leren begrijpen? Maar goed, zij lijkt dus tegen censuur te zijn. Dat is mooi en het zou ook wel wonderlijk zijn om als letterkundige voor censuur te pleiten. Vreemd genoeg was zij wel medeondertekenaar van een open brief (zie ook hier) waarin om censuur in haar eigen universiteitsblad werd gevraagd. Het betrof een column waarin getwijfeld werd aan de motieven van (sommige, niet alle) vrouwen die #metoo-aanklachten indienen. Met metoo-aanklachten moet je daarom voorzichtig zijn, omdat de aangeklaagde na een aanklacht direct schuldig wordt bevonden door de publieke opinie. In ieder geval moet je op de academie, waar ook mevrouw Heynders werkzaam is, niet met metoo willen beginnen. Aldus de opinie in deze column. Deze mening mocht echter niet van mevrouw Heynders, zij leest immers liever De Sade dan een genuanceerd oordeel over #metoo-campagnes. De door haar ondertekende brief om deze mening te verbieden leidde er mede toe dat de hoofdredacteur van het universiteitsblad Francine Bardoel door haar eigen college van bestuur bij het oud vuil werd gezet. Francine Bardoel had als reactie op de open brief een pleidooi gehouden voor de vrijheid van meningsuiting. Maar mevrouw Heynders wil helemaal geen vrouwen die beroepshalve tegen censuur zijn, ook al is ze er zelf beroepshalve ook tegen. Zij wil pornografisch werk.

13 februari 2018

Angela Saini: Alle mensen zijn even dom (ook als dat niet zo is)


Dit weekend stond er een interview in mijn krant met de wetenschapsjournalist Angela Saini (alleen voor abonnees). Zij verzet zich tegen de gedachte dat er verschillen in intelligentie bestaan tussen groepen. Zij heeft het niet over rassen, want volgens haar bestaan er geen mensenrassen. Dat hebben wij alhier ook al bewezen, dus we zijn het met haar eens over rassen. Deze kwestie van groepsverschillen in intelligentie is nu actueel omdat D66-minister Kajsa Ollongren de partij van Thierry Baudet, FvD, racistisch heeft genoemd. Dat leidde zij af uit een opmerking van een lid van FvD dat donkere Nederlanders dommer zijn dan niet-donkere Nederlanders. Baudet vindt dit een punt van wetenschappelijke meting. Dat nu bestrijdt Angela Saini, want meting van intelligentie door middel van het IQ is gebaseerd op foute methodologie: “IQ doet geen recht aan de complexiteit van menselijke intelligentie. (…) Er zijn zoveel factoren die intelligentie bepalen, maar niet door het IQ worden meegenomen. (…) Bovendien is de variatie tussen mensen van een bepaalde groep vele malen groter dan de variatie tussen groepen.” Dat laatste is de standaard tegenwerping, zoals evolutionair psycholoog Mark van Vugt al liet zien. We zouden we het dus met haar eens kunnen zijn, ware het niet dat hier een probleem opduikt. Hoe weet Saini dat je de verschillen tussen groepen niet kunt meten, maar de verschillen binnen een bepaalde groep wel? Dat moet dan toch ook “foute methodologie” zijn? Hier lijkt ze in haar eigen zwaard te lopen. Inderdaad, zelfs als wetenschappelijk kan worden aangetoond dat er intelligentieverschillen tussen groepen bestaan, zal ze die bevinding niet accepteren, zoals ze zegt: “Samenlevingen zouden zich niet moeten laten leiden door wetenschap om te bepalen of mensen gelijk zijn aan elkaar”.